Alle berichten van: Peter Mauser


Minister bevestigt: nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in

Vorige maand schreven wij een blog over de mogelijke vertraging van de nieuwe pensioenwet, waardoor de wet mogelijk pas op 1 januari 2023 in werking treedt. Inmiddels is deze vertraging bevestigd door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief schrijft minister Koolmees onder meer het volgende:

“Uw Kamer heeft aangegeven het wetsvoorstel met alle noodzakelijke zorgvuldigheid te willen behandelen, en daar ben ik het zeer mee eens. Het gaat om grote belangen en complexe materie. Daarvoor is een adequate termijn nodig. Ik acht inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk per 1 januari 2023 realistisch. In overleg met beide Kamers tijdens het parlementaire proces en met betrokken partijen zal ik in het wetstraject bezien of de wet waar mogelijk en uitvoerbaar op onderdelen eerder dan 1 januari 2023 in werking kan treden. De voorziene inwerkingtreding uiterlijk per 1 januari 2023 is later dan aanvankelijk met 1 januari 2022 verwacht. Het past echter bij een gedegen proces van een van de meest grote stelselveranderingen van de afgelopen decennia. Tegelijkertijd acht ik het van belang dat zo snel mogelijk aan alle betrokkenen duidelijkheid wordt gegeven over de inhoud van de nieuwe wet, zodat zij aan de slag kunnen met de transitie en implementatie. Partijen geven ook aan hier behoefte aan te hebben.”

In de komende maanden zal verder worden gewerkt aan het wetsvoorstel. Daarnaast wordt advies gevraagd aan het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State, en zullen toezichthouders een toets uitvoeren.

Ook bij een inwerkingtreding op 1 januari 2023 zullen partijen maximaal vier jaar de tijd hebben om de nodige aanpassingen door te voeren. De einddatum van de transitieperiode en het transitie-ftk verschuift derhalve naar 1 januari 2027. Wel wordt onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om het transitie-kader eerder dan 1 januari 2023 in werking te laten treden, mits het parlementaire proces tegen die tijd is afgerond. Dit zou betekenen dat mogelijk eerder gebruik kan worden gemaakt van de verlaagde indexatiegrens. Onnodige kortingen zullen gedurende het jaar 2022 worden voorkomen.

Op de website van de Rijksoverheid wordt aangegeven dat ook nu al voorbereidend werk kan worden verricht door professionele partijen. In dat kader zal deze zomer een gezamenlijke website gelanceerd worden, waarop professionele partijen praktische informatie kunnen vinden over de nieuwe pensioenwet.

De Kamerbrief kunt u via deze link raadplegen.

Reacties op de internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

Op 16 december 2020 is de internetconsultatie van de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Het wetsvoorstel is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord en strekt tot de herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. In ons vorige nieuwsbericht (hyperlink) hebben wij de belangrijkste aandachtspunten van het wetsvoorstel opgesomd.

De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021. Tot die tijd hebben belangstellenden de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel. De reacties zullen worden gebruikt om het wetsvoorstel eventueel aan te passen, zodat de nieuwe wet per 1 januari 2022 in werking kan treden.

Inmiddels zijn de eerste honderd reacties op de internetconsultatie openbaar gemaakt.

Wij zullen u de komende weken op de hoogte houden van nadere ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel.

Minister maakt planning bekend voor uitwerking van het pensioenakkoord

Afgelopen maandag 7 oktober heeft minister Koolmees de planning voor het uitwerken van pensioenakkoord met de Tweede Kamer gedeeld.

De uitwerking van alle onderdelen uit het pensioenakkoord vindt plaats onder regie van de eerder aangekondigde stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties, en adviserende leden (DNB, de AFM, het CPB, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars).

De minister heeft voor de verschillende onderwerpen uiteengezet welke stappen de komende periode genomen zullen worden en wanneer hij verwacht de Kamer te kunnen informeren. Voor een aantal onderwerpen hebben we de planning zoals de minister die met de Kamer heeft gedeeld hieronder (deels) weergegeven. Voor een volledig overzicht kunt u hier een handzaam overzicht vinden.

Duurzame inzetbaarheid en zware beroepen

Het kabinet en sociale partners hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland gezond naar hun pensioen kunnen toewerken. Dit betreft zowel overgangsmaatregelen op de korte termijn als structurele maatregelen voor de langere termijn. Voor de overgangsmaatregelen is als ingangsdatum 1 januari 2021 afgesproken. Wet- en regelgeving zal worden aangepast om ervoor te zorgen dat de fiscale ruimte wordt vergroot voor verlofsparen en er tijdelijk (5 jaar) een drempelvrijstelling komt in de RVU-heffing. Het kabinet heeft het voornemen het voorstel voor de wetswijziging dat dit mogelijk moet maken vóór de zomer van 2020 bij de Kamer in te dienen.

Daarnaast heeft het kabinet vanaf 2021 4 x 200 miljoen euro gereserveerd voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van de RVU-heffing. De komende maanden gaat de minister in samenspraak met sociale partners een regeling uitwerken voor een verantwoorde inzet van deze middelen. De minister wil de Kamer in de eerste helft van 2020 informeren over de vormgeving en voorwaarden van deze regeling, zodat sociale partners op tijd afspraken kunnen maken in sectoren en bedrijven.

Uitwerking afspraken inzake het tweede pijlerpensioen en de overige onderwerpen

Vernieuwing tweede pijlerpensioen

De uitwerking van de plannen voor het tweede pijlerpensioen wordt zoals gezegd aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze stuurgroep streeft ernaar om de uitwerking uiterlijk in april 2020 af te ronden. Het doel is om vervolgens begin 2021 een wetsvoorstel bij de Kamer in te dienen.

Europeesrechtelijke houdbaarheid

De Europeesrechtelijke houdbaarheid van het nieuwe stelsel als geheel en de nieuwe contracten in het bijzonder, is essentieel zo schrijft de minister aan de Kamer. Bij de Europeesrechtelijke houdbaarheid draait het in hoofdzaak om drie thema’s:

  • mededinging, waarop de Nederlandse verplichtstelling een uitzondering is;
  • gelijke behandeling; en
  • bescherming van eigendom.

De twee laatstgenoemde thema’s spelen met name een rol bij de overstap op degressieve pensioenopbouw in combinatie met leeftijdsonafhankelijke premies en het ‘invaren’ van bestaande pensioenaanspraken en -rechten in een nieuw contract.

Bedrag ineens

Elke deelnemer krijgt de keuze om op pensioeningangsdatum maximaal 10 procent van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen als een bedrag ineens. De wetswijziging waarmee het bedrag ineens mogelijk wordt gemaakt, zal worden gecombineerd met de bovengenoemde wijzigingen van de fiscale wetten voor de drempelvrijstelling bij de RVU-heffing en de verruiming van de fiscale ruimte voor verlofsparen.

Het gecombineerde wetsontwerp zal naar verwachting dit najaar voor internetconsultatie opengesteld kunnen worden. Het streven van de minister is om het wetsvoorstel voor de zomer van 2020 in te dienen bij de Kamer.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Het kabinet heeft de Stichting van de Arbeid verzocht om in overleg met vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties in het begin van 2020 voor dit voornemen een voorstel uit te werken dat betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is. Het kabinet streeft ernaar om vóór de zomer van 2020 een voorstel naar uw Kamer te sturen.

Bron: Kamerbrief over planning uitwerking pensioenakkoord van 7 oktober 2019
Bijlage: Planning uitwerking pensioenakkoord

Het Pensioenakkoord: de belangrijkste onderwerpen op een rij

Op 5 juni 2019 presenteerden het kabinet, de sociale partners en de SER na 10 jaar praten een principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel.

De afspraken uit het principeakkoord zullen ingrijpende gevolgen hebben. Met name het zogenoemde tweede pijler pensioen (het pensioen waar werkgever en werknemer premies voor afdragen) gaat in deze plannen op de schop, maar ook het eerste pijler pensioen (AOW) wordt aangepast. Verder worden maatregelen getroffen om het tweede pijler pensioen toegankelijker te maken voor zelfstandigen en om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

De afspraken uit het principeakkoord moeten nog worden goedgekeurd door de leden van de bonden. Tussen 12 en 15 juni kunnen zij hun stem uitbrengen. Naar verluidt zijn de leden kritisch. Als de leden instemmen zullen wij de aankomende periode in verschillende blogs de afspraken uit het pensioenakkoord bespreken. Ook zullen wij u in deze blogreeks op de hoogte houden van alle verdere ontwikkelingen op dit terrein en ingaan op de gevolgen van het pensioenakkoord voor werkgevers en pensioenuitvoerders en hoe zij hiermee het beste kunnen omgaan.

In dit blog wordt alvast een overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen uit het principeakkoord. (meer…)