Vorige maand schreven wij een blog over de mogelijke vertraging van de nieuwe pensioenwet, waardoor de wet mogelijk pas op 1 januari 2023 in werking treedt. Inmiddels is deze vertraging bevestigd door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief schrijft minister Koolmees onder meer het volgende:

“Uw Kamer heeft aangegeven het wetsvoorstel met alle noodzakelijke zorgvuldigheid te willen behandelen, en daar ben ik het zeer mee eens. Het gaat om grote belangen en complexe materie. Daarvoor is een adequate termijn nodig. Ik acht inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk per 1 januari 2023 realistisch. In overleg met beide Kamers tijdens het parlementaire proces en met betrokken partijen zal ik in het wetstraject bezien of de wet waar mogelijk en uitvoerbaar op onderdelen eerder dan 1 januari 2023 in werking kan treden. De voorziene inwerkingtreding uiterlijk per 1 januari 2023 is later dan aanvankelijk met 1 januari 2022 verwacht. Het past echter bij een gedegen proces van een van de meest grote stelselveranderingen van de afgelopen decennia. Tegelijkertijd acht ik het van belang dat zo snel mogelijk aan alle betrokkenen duidelijkheid wordt gegeven over de inhoud van de nieuwe wet, zodat zij aan de slag kunnen met de transitie en implementatie. Partijen geven ook aan hier behoefte aan te hebben.”

In de komende maanden zal verder worden gewerkt aan het wetsvoorstel. Daarnaast wordt advies gevraagd aan het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor de rechtspraak en de Raad van State, en zullen toezichthouders een toets uitvoeren.

Ook bij een inwerkingtreding op 1 januari 2023 zullen partijen maximaal vier jaar de tijd hebben om de nodige aanpassingen door te voeren. De einddatum van de transitieperiode en het transitie-ftk verschuift derhalve naar 1 januari 2027. Wel wordt onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om het transitie-kader eerder dan 1 januari 2023 in werking te laten treden, mits het parlementaire proces tegen die tijd is afgerond. Dit zou betekenen dat mogelijk eerder gebruik kan worden gemaakt van de verlaagde indexatiegrens. Onnodige kortingen zullen gedurende het jaar 2022 worden voorkomen.

Op de website van de Rijksoverheid wordt aangegeven dat ook nu al voorbereidend werk kan worden verricht door professionele partijen. In dat kader zal deze zomer een gezamenlijke website gelanceerd worden, waarop professionele partijen praktische informatie kunnen vinden over de nieuwe pensioenwet.

De Kamerbrief kunt u via deze link raadplegen.

Share This