Alle berichten van: Milou Procé


Mogelijke vertraging nieuwe pensioenstelsel

In december vorig jaar is de internetconsultatie van de beoogde Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Naar aanleiding van dit wetsvoorstel hebben wij een routekaart opgesteld, waarin wij aangeven welke stappen u als werkgever dient te nemen met het oog op de nieuwe regelgeving, en wanneer.

Uitgangspunt is dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2022 in werking treedt. In de media zijn recent echter berichten verschenen dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel mogelijk een jaar vertraging gaat oplopen. Het wetsvoorstel zou als gevolg van het grote aantal reacties op de internetconsultatie namelijk nog niet gereed zijn.

Vooralsnog lijkt het erop dat het wetsvoorstel pas begin 2022 door de Tweede Kamer behandeld zal worden, aldus de berichtgeving. Dit zou betekenen dat de wet mogelijk pas op 1 januari 2023 in werking treedt. Ook de invoering van de overgangsregels, waardoor pensioenfondsen de pensioenen minder snel hoeven te verlagen en eerder mogen verhogen, zou hierdoor mogelijk vertraging oplopen.

Alhoewel de dekkingsgraden van pensioenfondsen gedurende de eerste maanden van 2021 aanzienlijk zijn gestegen, is er nog steeds sprake van een kortingsdreiging voor miljoenen deelnemers. Pensioenfondsen benadrukken dan ook het belang van een spoedige invoering van de nieuwe regels.

De mogelijke vertraging is nog niet bevestigd door de minister. Wij zullen u op de hoogte houden van nadere ontwikkelingen omtrent de nieuwe wetgeving.

Het pensioenakkoord uitgewerkt: Wet toekomst pensioenen in consultatie

Op 16 december 2020 is de internetconsultatie over het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ gepubliceerd. De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021. Het wetsvoorstel is een nadere uitwerking van het Pensioenakkoord dat in juni 2019 is gesloten en beoogt het pensioenstelsel grondig te herzien. Uit de voorlopige wettekst en de uitgebreide Memorie van Toelichting volgt dat het voorstel ingrijpende veranderingen van het arbeidsvoorwaardelijke pensioen met zich mee zal brengen, waarbij een grote rol is weggelegd voor u als werkgever.

In deze blog zetten wij de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel voor u op een rij. (meer…)

Infographic over het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet op weg naar het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2026 volledig operationeel zou moeten zijn.

Uit de verdere uitwerking blijkt dat werkgevers in veel gevallen een belangrijke rol gaan spelen bij de transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel. Wat die rol inhoudt en welke aandachtspunten er zijn hebben we geprobeerd kernachtig voor u weer te geven in een infographic. Hierin hebben we ook de belangrijkste verschillen tussen de huidige en de nieuwe pensioenregelingen voor u uiteengezet.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Uitwerking van het pensioenakkoord in de langverwachte hoofdlijnennotitie

Een jaar na het sluiten van het pensioenakkoord is op 22 juni de nadere uitwerking hiervan bekendgemaakt. Deze nadere uitwerking geeft onder meer duidelijkheid over hoe de pensioenregelingen er straks gaan uitzien, welke overgangsmaatregelen getroffen moeten worden, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat het tijdpad is.

De belangrijkste punten waarover nu afspraken zijn gemaakt hebben wij voor u op een rij gezet:

  • Uitgangspunt is dat alle werknemers vanaf 1 januari 2026 een beschikbare premieregeling hebben met een leeftijdsonafhankelijke premie (voor alle werknemers betaalt u als werkgever dezelfde premie). Uitkeringsregelingen zoals de middelloonregeling behoren vanaf die datum tot het verleden.
  • Er kan straks gekozen worden tussen twee type premieregelingen: het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. Het belangrijkste verschil tussen beide regelingen zit hem in de mate waarin risico’s, zoals bijvoorbeeld het beleggings-, langleven- en renterisico, door deelnemers worden gedeeld en in de mogelijkheid om bij het bereiken van de pensioenleeftijd een vaste uitkering in te kopen.
  • Bestaande rechten worden in beginsel overgezet naar de nieuwe pensioenregeling (“invaren”). Het pensioenfonds kan na afstemming met de sociale partners hiervan gemotiveerd afwijken.
  • Afgesproken is dat eventuele nadelen voor het te verwachten pensioen als gevolg van de overstap naar een nieuw contract en een andere manier van pensioenopbouw adequaat en kostenneutraal worden gecompenseerd.
  • De overstap van de oude naar de nieuwe premieregeling is in de meeste gevallen niet binnen de hiervoor genoemde randvoorwaarden van adequate en kostenneutrale compensatie mogelijk. Werkgevers kunnen daarom ervoor kiezen om voor bestaande gevallen hun huidige premieregelingen ongewijzigd te laten. Voor nieuwe medewerkers moet wel een nieuwe pensioenregeling worden getroffen.
  • Werkgevers moeten verplicht een transitieplan opstellen met daarin alle keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de gemaakte afspraken. Het transitieplan wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering. Indien de werkgever is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds rust deze verplichting op de partijen die de pensioenregeling zijn overeenkomen.
  • Bij verzekeraars en ppi’s vindt inspraak van belanghebbenden volledig plaats in het arbeidsvoorwaardelijke proces tussen werkgever en werknemers(vertegenwoordigers).
  • Alle deelnemers krijgen persoonlijk inzicht in de hoogte van hun pensioen dat zij vóór de overstap mochten verwachten en het verwachte pensioen na de overstap.

Het kabinet streeft ernaar het benodigde wetsvoorstel begin 2021 bij de Tweede Kamer in te dienen. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2022. Op grond van het transitiekader moet het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2026 op alle pensioenregelingen van toepassing zijn. Vooralsnog wordt het volgde tijdpad geambieerd:

Achterbanberaad vakbonden

De achterban van CNV is op 16 juni 2020 akkoord gegaan met de uitwerking van het pensioenakkoord. Het wachten is nu op de stemming van het ledenparlement van de FNV dat gepland staat op 4 juli 2020. VCP heeft noch ingestemd, noch tegen gestemd en roept de politiek op om met een breed gedragen oplossing voor de compensatie van de doorsneesystematiek te komen.

Webinar

Weten wat het nieuwe pensioenakkoord voor u als werkgever betekent? Op donderdag 9 juli 2020 organiseren wij van 9.00 – 10.00 uur een (kosteloos) webinar waarin we u bijpraten over alle ontwikkelingen en vertellen hoe u zich als werkgever zo goed mogelijk kan voorbereiden. Wilt u deelnemen stuur dan even een e-mail aan judith.vanderflier@pelsrijcken.nl, onder vermelding van uw naam en de naam van uw organisatie.

Bronnen:

Kamerbrief van 22 juni 2020 Aanbieding documenten uitwerking pensioenakkoord;

Bijlage bij kamerbrief van 22 juni 2020 Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord.

Ontwikkelingen pensioenakkoord

Medio 2019 zijn de sociale partners na tien jaar onderhandelen tot een akkoord gekomen om het pensioenstelsel te hervormen. Het akkoord wordt momenteel verder uitgewerkt onder regie van een stuurgroep. Wat betreft de planning heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op 7 oktober 2019 laten weten vóór de zomer van 2020 de hoofdlijnen van het vernieuwde pensioenstelsel te schetsen in een zogenoemde ‘hoofdlijnennotitie’.

Een vraag die in de huidige situatie rijst, is of de uitwerking van het pensioenakkoord niet in gevaar komt door de coronacrisis. Dit lijkt vooralsnog echter niet het geval. In verschillende media verschenen de afgelopen weken berichten dat de coronacrisis op dit moment nog geen gevolgen heeft voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Alle geplande overleggen in de stuurgroep gaan tot nu toe (in aangepaste vorm) door.

Dit zou beteken dat we de hoofdlijnennotitie binnen enkele weken kunnen verwachten. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bronnen: