Op 16 december 2020 is de internetconsultatie over het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ gepubliceerd. De internetconsultatie loopt tot 12 februari 2021. Het wetsvoorstel is een nadere uitwerking van het Pensioenakkoord dat in juni 2019 is gesloten en beoogt het pensioenstelsel grondig te herzien. Uit de voorlopige wettekst en de uitgebreide Memorie van Toelichting volgt dat het voorstel ingrijpende veranderingen van het arbeidsvoorwaardelijke pensioen met zich mee zal brengen, waarbij een grote rol is weggelegd voor u als werkgever.

In deze blog zetten wij de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel voor u op een rij.

Pensioenovereenkomsten

De huidige Pensioenwet kent drie typen pensioenovereenkomsten, namelijk de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst. In het nieuwe pensioenstelsel zal alleen pensioenopbouw op basis van een premieovereenkomst mogelijk blijven. Het wetsvoorstel maakt onderscheid tussen de volgende vier typen premieovereenkomsten:

  • het nieuwe pensioencontract;
  • de verbeterde premieregeling;
  • de bestaande premie-kapitaalovereenkomst;
  • de bestaande premie-uitkeringsovereenkomst.

De premie-kapitaalovereenkomst en de premie-uitkeringsovereenkomst zullen slechts toegankelijk zijn voor verzekeraars.

Het wetsvoorstel schrijft voor dat na inwerkingtreding enkel nog pensioen kan worden opgebouwd met een leeftijdsonafhankelijke premie. Dit betekent dat u voor al uw werknemers, ongeacht hun leeftijd, dezelfde premie verschuldigd bent. Met premie wordt hier bedoeld de premie uitgedrukt als percentage van het loon waarover een werknemer pensioen opbouwt.

Al deze veranderingen gaan niet alleen gelden voor nieuwe pensioenregelingen, maar raken in beginsel ook bestaande regelingen. Daarnaast is het uitgangspunt dat reeds opgebouwde pensioenrechten zullen worden overgezet naar de nieuwe pensioensystematiek. Dit laatste wordt invaren genoemd. Het is de bedoeling dat daar waar de wijziging van de pensioenregeling en/of het invaren tot lagere pensioenaanspraken leidt, werknemers adequaat en kostenneutraal worden gecompenseerd.

Transitieplan

Alle werkgevers die een pensioenregeling hebben voor hun werknemers en die niet zijn aangesloten bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds zijn verplicht om een transitieplan te (laten) opstellen. In dat transitieplan moeten alle keuzes, overwegingen en berekeningen worden weergegeven die ten grondslag liggen aan de gemaakte afspraken in het kader van de transitie. Het transitieplan moet worden meegezonden met een verzoek om instemming van de OR met de wijziging van de pensioenregeling. Tevens ligt het voor de hand dat het transitieplan aan de werknemers ter beschikking wordt gesteld bij het proces tot wijziging van de pensioenovereenkomst.

Transitieperiode

De beoogde datum voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2022. De transitieperiode loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026 en is opgedeeld in drie fasen. Daarnaast onderscheidt het wetsvoorstel drie mijlpalen, waarop een deel van de transitie gereed moet zijn.

transitie fases pensioen

Gedurende de eerste fase, die loop van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024 (mijlpaal 1), maken de sociale partners afspraken omtrent het wijzigen van de pensioenregeling, het al dan niet invaren en adequate compensatie voor deelnemers. In dit kader dienen werkgevers en sociale partners een transitieplan op te stellen, dat eveneens op 1 januari 2024 afgerond moet zijn. Vervolgens dienen pensioenuitvoerders een implementatieplan op te stellen, dat uiterlijk 1 juli 2024 (mijlpaal 2) gereed dient te zijn. De transitieperiode moet op 1 januari 2026 (mijlpaal 3) volledig zijn afgrond. Dit betekent dat er vanaf dat moment enkel pensioen kan worden opgebouwd binnen het nieuwe wettelijke kader.

Planning en webinar

Het lijkt wellicht allemaal nog ver weg, maar de afspraken over de nieuwe pensioenregeling en overgangsmaatregelen moeten al vóór 1 januari 2024 zijn gemaakt. Gelet op alle stappen die moeten worden gezet adviseren wij dat u hiermee zo spoedig mogelijk aan de slag gaat. Het niet tijdig wijzigen van de pensioenregeling kan grote (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Wat moet u als werkgever concreet doen en wat is een reëel tijdpad? Deze en andere vragen beantwoordt het pensioenteam van Pels Rijcken op donderdag 18 februari tijdens een (kosteloos) webinar. Van 9.00 tot 10.00 uur praten wij u bij over de ontwikkelingen en welke stappen u de komende periode moet zetten.

 

Wilt u deelnemen stuur dan een e-mail aan pensioen@pelsrijcken.nl, onder vermelding van uw naam, functietitel en de naam van uw organisatie.

 

Bronnen:

Share This